توضیحات

گوشی ایمنی Decibel ، با قرارگیری بر روی گوش، از این ناحیه حساس حفاظت می کند. این صداگیر روی گوش، نسبت به گوشی های داخل گوش، علاوه بر حفاظت بیشتر، به علت عدم تماس با گوش، موجب بروز حادثه در این بخش نمی شود.

استفاده از صداگیر Decibel، در مشاغلی که بطور مداوم در برابر سروصدای شدید هستند، مثل آهنگری، مته کاری و کنده کاری خیابان ها، توصیه می شود.