توضیحات

خاموش کننده های آب و گاز و آب و کف توچال

بدنه استیل