توضیحات

نازل اسپرینکلر پایین

نازل اسپرینکلر پایین زن

سیستم اطفا حریق یا همان اسپرینکلرها سیستمی کاملا هوشمند بوده، در این سیستم، منطقه وقوع آتش شناسایی شده و فقط نازل اسپرینکلر پایین زن همان نقطه فعال می شود و بموقع جلوی گسترش آتش سوزی یه راحتی گرفته می شود.

سیستم آبپاش های مسکونی در صورت وقوع آتش سوزی موجب صرفه جویی در هزینه صاحب خانه می شوند زیرا با فعال شدن، آبپاش 15 تا 20 گالن آب در دقیقه اسپری می شود و هشتاد و نه درصد آتش سوزی ها با فعال شدن تنها یک آبپاش خاموش می شوند.

خسارت آب ناشی از آتش سوزی که توسط سیستم آبپاش خانگی سرکوب شده است، به طور متوسط هزینه ایی بسیار بسیار کمتر از خسارت آب ناشی از آتش سوزی است که توسط یک سازمان آتش نشانی سرکوب شده است. اسپرینکلر ها پیش از رشد آتش آن را خاموش می کنند. در حالی که ممکن است آتش نشانی 15 تا 20 دقیقه برای رسیدن به آنجا وقت لازم داشته باشد، و در صورت انجام این کار آنها 250 گالن در دقیقه آب مصرف کرده و حتی مجبور به ایجاد سوراخ هایی در پشت بام برای خاموش کردن آتش می شوند.