توضیحات

مخصوص کار با اجسام لرزان مانند پیکور برقی