توضیحات

کار با اجسام صاف  جهت جلوگیری از سُر خوردن