مناسب برای کار با اجسام داغ و همچنین کار با اجسام تیز و زبر
مورد استفاده بیشتر در صنایع فولاد