توضیحات

دستکش چرمی ساق بلند

دستکش هوبارت مناسب برای کار با فلزات داغ و جوشکاری