توضیحات

دستکش مواد نفتی پانا

این محصول در برابر اسیدها و پرواکسیدها ( بازهای معدنی و آلی ) بسیار مقاوم می باشند . در تماس با گازها و مواد شیمیائی و بخارها و سایش نیز مقاوم است. قابلیت انعطافش در دماهای پایین نیز حفظ می شود. مقاوم بودن در برابر پارگی و سایش ، در برابر حلال ها و مواد نفتی از پوست دست محافظت می کند.