توضیحات

مخصوص کار با اجسام زبر مثل لاستیک و اجسام لغزنده مثل لوله فلزی