توضیحات

این دستکش برای حفاظت فردی بوده و محافظت از دستگاه های برش استفاده می شود.