توضیحات

اشپیل فلزی

Split Pins اشپیل فلزی که عبارت برگرفته و در طول زمان تغییر کرده در دنیا به Cotter Pin یا Cotter Key نیز معروف و نوعی اتصال فلزی دارای دو پایه می باشد.
شکل انتهایی پایه ها نیز می تواند متفاوت باشد. اما عموما یکی از این دو پایه نسبت به دیگری بلند تر است.
میزان این بلندی عموما به اندازه ای است که بتوان آن را با اهرم، انبردست یا هر وسیله دیگری گرفت و به طرفین خم کرد.

اشپیل فلزی از سیم فلزی نرم ساخته شده و روی خود حلقه زده است ، بنابراین می توان دو ریسمان حاصل را در یک سوراخ از قبل سوراخ شده قرار داده و خم کرد تا در جای خود قرار گیرد. سنجاق های پنبه ای معمولاً از فلز نرم ساخته می شوند که امکان نصب و جدا شدن آسان را دارند.

بسته به محل سرویس دهی (جایی که قرار است از اشپیل استفاده شود) می تواند خصوصیات مختلفی نظیر: میزان بار و نیروی وارد، میزان لغزش، چقرمگی، جنس قطعات، رطوبت، تنش و کرنش وارده، دما و حرارت اعمالی اشپیل متناسب با آن نیز انتخاب میشود. برای این اشپیل جنس، ابعاد، پوشش و نوع آلیاژ ممکن است متفاوت در نظر گرفته شود.

اگر بخواهیم اشپیل انتخاب کنیم می بایست ابعاد زیر را داشته باشیم:

  • اندازه قطر سوراخ
  • ضخامت قطعه که سوراخ در آن ایجاد شده است ( یا به عبارتی طول سوراخ)
  • اندازه خمیدگی پایه که پس از خروج از سوراخ باید به صورت برگشتی بر روی قطعه خم شود.