سر و صدا از عواملی است که سیستم شنوایی را تحت تأثیر قرار میدهد که باید از گوشیهای حفاظتی در مقابل این عامل فیزیكی استفاده نمود. زمانی باید از گوشیهای ایمنی استفاده شود که: در معرض صداهایی با شدت 85 دسی بل و یا بیشتر برای یك دوره زمانی 8 ساعته از کار قرار بگیرد. صداهای آزار دهنده وجود داشت باشد.صداهایی مانند انفجارهای کوتاه به گوش برسد.

انوع گوشیهای حفاظتی

گوشیهای بیرون گوش یا ایرماف  (Ear Muff) نوعی که روی لاله گوش قرار گرفته و مجموعه ساختمان گوش را بدون تماس مستقیم با آن محافظت میکند.

گوشیهای داخل گوشی یا ایر پلاگ (Ear Plug ) نوعی که در داخل گوش و درون مجرای گوش خارجی قرار گرفته و آنرا مسدود و راه انتقال هوا را بطور نسبی مسدود میکند.

مقایسه ایرماف و ایرپلاگ

گوشی ایر ماف بدلیل اینكه با قسمتهای داخل گوش مرتبط نمیباشد مشكلات بهداشتی کمتری دارد به این ترتیب که استفاده مشترک از ایر پلاگ بین افراد ، امكان انتقال عفونتهای میكروبی قارچی را از گوشی به گوش دیگر زیاد میکند در حالی که این حالت در ایر ماف صادق نیست.

گوشی ایر پلاگ امكان انتقال آلوده کنندههای محیطی را به داخل گوش شخص استفاده کننده زیاد میکند و عموماً باعث خارش میشود.
گوشی ایر پلاگ سبكتر و مهمتر اینكه ارزانتر از گوشی ایر ماف است. در مجموع با توجه به نكات ذکر شده استفاده از گوشیهای ایر ماف به لحاظ ویژگیهای مثبت فراوان آن بیشتر توصیه میشود.

انواعی از گوشی وجود دارد که از جنس سیلیكون بوده و برای هر فرد بطور مجزا ساخته میشود که داخل گوش را میپوشاند این نوع گوشی به گوشی قالبی موسوم است.

در صورتی که صدا بیش از 111 دسیبل باشد باید توأماً از گوشی ایر ماف و گوشی داخل گوش استفاده شود. توصیه میشود که افراد در معرض سر و صدا از گوشیهایی استفاده کنند که میزان جذب صدا توسط آنها در فرکانسهای 511 الی 4111 هرتز فرکانس مكالمه کمتر و در فرکانسهای دیگر جذب بیشتری داشته باشند تا راحتتر مكالمات همكاران و مسئولین خود را بشنوند، ضمن اینكه کاهش قابل ملاحظهای در آلودگی صوتی فرکانسهای دیگر داشته باشد