بسیاری از کارفرمایان، به وظایف اولیه خود در رابطه با فراهم نمودن تجهیزات ایمنی در سر کار، آگاه کافی ندارند. ایجاد محیط ایمن کار از وظایف اصلی مدیریت در هر سازمان است. در چنین محیطی است که میتوان انتظار داشت کارکنان در راستای تولید بهره ور تلاش کنند.  از این رو تلاش در راستای حذف و کاهش خطرات به یكی از اولویتهای سازمانهای امروزی تبدیل شده است.

اما علیرغم تلاشهای فراوانی که در این راستا صورت گرفته و میگیرد; هیچگاه خطرات به طور کامل حذف نمیشوند و احتمال بروز حوادث همواره وجود دارد.

حذف یا کاهش خطرات با تجهیزات ایمنی

حذف یا کاهش خطرات به طور کلی در سه مرحله محل ایجاد، مسیر انتقال و محل دریافت صورت میگیرد;  تغییر در طراحی تجهیزات و فرآیندها ، جایگزینی مواد و روشهای مصرف; حفاظ گذاری و ایزوله کردن تجهیزات و … از جمله فعالیتها در راستای مواجهه با خطرات در محیط کار هستند.

در این میان استفاده از تجهیزات حفاظت فردی به عنوان آخرین عامل کاهنده شدت اثرات حادثه به دنبال لحاظ نمودن تدابیر حفاظتی مختلف اهمیت خاصی دارد.

انتخاب صحیح، تجهیزات حفاظتی متناسب با نوع کار، استفاده درست از تجهیزات، مراقبت و نگهداری مناسب از جمله مواردی هستند; که باید در برنامه های حفاظتی و پیشگیرانه هر سازمان در نظر گرفته شوند.