فیلترهای ترکیبی برای ماسک های تنفسی در دسته‌های متفاوتی تولید می‌شوند تا انتخاب را برای مصرف کننده راحت تر کنند، . این فیلترها بر اساس ظرفیت جذبشان طبقه‌بندی می‌شوند. فیلتر گازی کلاس 1 (کوچک)، فیلتر گازی کلاس 2(متوسط)، فیلتر گازی کلاس 3 (بزرگ) می‌باشند.

فیلترهای مرکب، فیلترهای مخصوص ذرات و گازها هستند که از یک یا چند فیلتر تشکیل‌شده‌اند و توسط اعمال فیزیکی و شیمیایی قادر به نگه‌داری ذرات آلاینده هوابرد هستند. فیلترهای مرکب با علامت مخصوص ذرات و گازهایی که قادر به جذب آنها هستند مشخص‌شده‌اند. فیلتر مرکب A2B2E2K2HgCO 20 NOP3 دارای 8 فیلتر جاذب بوده و با استفاده از یک برچسب نوع فیلترهای آن مشخص‌شده است. حرف A که با نماد رنگ قهوه ای بر روی برچسب مشخص‌شده است نشان‌دهنده این است که این فیلتر جاذب گازها و بخارات آلی با نقطه‌جوش بیش از 65˚C می‌باشد. همچنین اندیس عدد 2 در کنار این حرف به این منظور است که ظرفیت جذب آنها متوسط باشد. حرف B که با نماد رنگ خاکستری بر روی برچسب مشخص‌شده است نشان‌دهنده این است که این فیلتر جاذب گازها و بخارات غیر آلی مانند: (HCL-CL2-H2S) می‌باشد.

اندیس عدد 2 در کنار این حرف به این منظور است که ظرفیت جذب آن متوسط می‌باشد. حرف E که با نماد و E2 با نماد رنگ زرد نشان‌دهنده ظرفیت جذب متوسط برای گازهای: سولفور دی اکسید، هیدروژن کلرید بوده و K2 با نماد رنگ سبز نشان‌دهنده ظرفیت جذب متوسط در برابر آمونیاک می‌باشد. حرف Hg که با نماد رنگ قرمز بر روی برچسب مشخص‌شده است نشان‌دهنده این است که این فیلتر جاذب بخارات جیوه می‌باشد. حرف CO 20 که با نماد رنگ سیاه بر روی برچسب مشخص‌شده است نشان‌دهنده این است که فیلتر جاذب کربن منو کسید می‌باشد و عدد 20 کنار حرف نشان‌دهنده مدت‌زمان تحمل فیلتر در مقابل عبور این گاز می‌باشد که در اینجا به مدت 20 دقیقه می‌باشد. حرف NO با نماد رنگ آبی نشان‌دهنده این است که این فیلتر گازهای نیتروژن دار شامل نیتروژن منو کسید را جذب می‌کند. حرف P3 که با نماد رنگ سفید بر روی برچسب مشخص‌شده است نشان‌دهنده این است که فیلتر جاذب ذرات می‌باشد و عدد 3 کنار حرف نشان‌دهنده ظرفیت جذب بالای این لایه از فیلتر است.

کد رنگ برچسب فیلتر: A قهوه ای

موادی که فیلتر قابلیت فیلتراسیون آن را دارد: گازها و بخارات آلی با نقطه جوش بیش از 65˚C

کد رنگ برچسب فیلتر: B خاکستری

موادی که فیلتر قابلیت فیلتراسیون آن را دارد: گازها و بخارات غیر آلی مانند: (HCL-CL2-H2S)

کد رنگ برچسب فیلتر: E زرد

موادی که فیلتر قابلیت فیلتراسیون آن را دارد: سولفور دی اکسید، هیدروژن کلرید

کد رنگ برچسب فیلتر: K سبز

موادی که فیلتر قابلیت فیلتراسیون آن را دارد: آمونیاک NH3 و مشتقات آن

کد رنگ برچسب فیلتر: Hg قرمز

موادی که فیلتر قابلیت فیلتراسیون آن را دارد: بخارات جیوه

کد رنگ برچسب فیلتر: CO مشکی

موادی که فیلتر قابلیت فیلتراسیون آن را دارد: کربن مونوکسید CO

کد رنگ برچسب فیلتر: NO آبی

موادی که فیلتر قابلیت فیلتراسیون آن را دارد: گازهای نیتروژن شامل NO

کد رنگ برچسب فیلتر: P سفید

 ذرات شامل: گردوغبار و میست و فیوم

• علامت NR نشان‌دهنده این است که فیلتر برای چندین بار قابل‌استفاده است.

توجه به کد رنگ‌ها کمک فراوانی به انتخاب فیلتر مناسب با توجه به آلاینده‌های موجود در محیط کار جهت استفاده کاربران خواهد نمود.